Vyberete-li si z níže uvedené nabídky, vyplňte, prosím, přihlášku s uvedením zvoleného kurzu. Pokud u kurzu není stanoveno datum, bude termín určen hlasováním po shromáždění dostatečného počtu zájemců.

Není-li uvedeno  jinak, konání kurzu se předpokládá v době 10:00 až 16:00. Místo konání kurzu bude oznámeno účastníkům předem.

Přihláška k účasti na níže uvedené kurzy


Kurzy pro poskytovatele bilanční diagnostiky

Bilanční diagnostika se řídí metodikou certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pokud chcete poskytovat bilanční diagnostiku pro veřejné služby zaměstnanosti, přihlašte se na Kurz pro poskytovatele BDg.

Kurzy pro poskytovatele BDg začnou být realizovány v roce 2018:

 • pro poradenské pracovníky Úřadu práce ČR (nepsychology) podle harmonogramu, který je v přípravě,
 • pro psychology (nejen z Úřadu práce ČR) podle harmonogramu, který bude vypsán v lednu 2018.

1) Workshop: Poradenský proces orientovaný na řešení

 • Datum konání: ….
 • 9:40 – 16:00 hod.
 • Místo konání: …
 • Workshop je určen pro poradenské pracovníky, kteří chtějí získat vhled do kariérového poradenského procesu orientovaného na řešení otázek spojených s hledáním zaměstnání.
 • Obsah kurzu: Seznámení se se základy poradenského procesu orientovaného na řešení, při němž se poradce v zásadě obejde bez detailní znalosti současné situace klienta a důvodů, které tuto situaci způsobily. Základem je zjištění, kam klient směřuje, kde se vidí za pár nebo více měsíců, případně let. V diskusi poradce s klientem společně vyjednávají, zejména objektivnost představy (vize budoucnosti, která se nazývá žádoucí stav), její soulad s možnostmi a omezeními klienta a zdrojů, které jsou k dispozici k dosažení žádoucího stavu. V centru pozornosti je řešení saturace potřeb. Důraz se klade na zjišťování a rozvíjení zdrojů klienta (znalosti, dovednosti, schopnosti, silné stránky, podpora okolí atd.), na kontext a na konkrétní řešení saturace zjištěných potřeb.
 • Od účastníků workshopu se očekává, že si přípraví k diskusi a řešení jednu kazuistiku.
 • Počet účastníků: 8
 • Více informací k problematice poradenství orientované na řešení je dostupné na http://dalet.cz/Clanky/SFBT-uvod.pdf a www.dalet.cz
 • Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, ostatní 1000,- Kč

2) Kurz DIAROS Win I.

 • Datum konání: …
 • 10:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: …
 • Kurz je určen výhradně pro psychology.
 • Obsah kurzu: Seznámení s programem, instalace programu, příprava programu pro rutinní použití. Vytváření databází, použití hesel. Způsoby zadávání klientů do databázového souboru. Normy obecné populace a normy referenční. Využití kódování skupin XXX XXX.Modul KAZUISTIKA – vkládání a editování protokolů klientů, numerické a grafické zobrazení a tisk kazuistických informací, vyhledávání protokolů. Modul STATISTIKA 1 – T-test (porovnání skupiny s normami obecné populace nebo specifické skupiny, porovnání dvou vybraných skupin vůči sobě), analáza variance. Modul STATISTIKA 2 – korelační analýza škál vybraných testů.  Praktické příklady použití systému DIAROS WIN.
 • Lektor: PhDr. Jiří Král
 • Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, ostatní 1000,- Kč
 • Obdobný kurz již proběhl – jeho anotaci najdete v archivu vzdělávacích akcí.

3) Kurz DIAROS Win II.

 • Datum konání: 
 • 10:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: …
 • Navazující kurz určen výhradně pro psychology.
 • Obsah kurzu: SPARO (SPIDO) – faktory druhého řádu, využití typologie prvního řádu, jejich definování a využití pro analýzu psychické regulace osobnosti, reflexe v oboru psychologie práce, interpretace faktorů. Seznámení a nácvik práce s dalšími nástroji v systému DIAROS bude vycházet z potřeb účastníků. Možnosti: BAROM – normy a využití pro mladistvé klienty v oblasti profesního poradenství. SIPO (dotazník interpersonálních hodnot) – definování faktorů, interpretace a využití pro kariérové poradenství. DUSIN (dotazník spokojenoti a frustrace) – koncepce a způsob hodnocení, interpretace a využití v kariérovém poradenství. SUPSO (dotazník subjektivního posouzení aktuálního psychického stavu) – koncept zkoumání aktuálního psychického stavu, konstrukce dotazníku, interpretace a využití v oblasti kariérového poradenství,
 • Lektor: PhDr. Jiří Král
 • Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, ostatní 1000,- Kč

4) Bilanční diagnostika v praxi Úřadu práce ČR

 • Datum konání: …
 • 10:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: …

Kurz je určen především pro poradce a zprostředkovatele ÚP ČR.

Cíl kurzu: Seznámit účastníky s novou Metodikou bilanční diagnostiky (BDg) a s tématy, která jsou provázána s realizací BDg pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a se souvisejícími poradenskými činnostmi pracovníků ÚP. Absolvování kurzu neopravňuje k výkonu BDg, poskytuje ale přehled o možnostech jejího využití, o jejích cílech, metodologii, podmínkách a průběhu a v neposlední řadě i o optimalizaci spolupráce ÚP jako zadavatelů BDg s jejími realizátory.

Obsah kurzu:

 • Metodika bilanční diagnostiky
 • Výběr klientů pro bilanční diagnostiku a práce s jejich motivací
 • Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky a možnosti jejího využívání poradenskými pracovníky ÚP
 • Následné procesy po ukončení bilanční diagnostiky

Lektorky: PhDr. Ivana Slavíková, Mgr. Iveta Vernerová

Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, poradci a zprostředkovatelé ÚP ČR 600,- , ostatní 1000,- Kč


5) Metodika poradenského procesu na Úřadu práce ČR

 • Datum konání:
 • 10:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: …
 • Kurz je určen pro pracovníky útvarů zprostředkování a poradenství Úřadu práce ČR
 • Obsah kurzu: Seznámení se s Metodikou poradenského procesu, která je dostupná …ZDE
 • Lektor: Ing. Zuzana Freibergová
 • Kurzovné: člen ABDg 600,- Kč, pracovník Úřadu práce ČR zdarma, ostatní 1000,- Kč