Asociace bilanční diagnostiky je od roku 2014 členem FECBOP – European Federation of Centres of Career Guidance and Bilan de Compétences

Obnovující audit FECBOP (2019) a nový certifikát kvality pro ABDg

Asociace obdržela poprvé značku kvality FECBOP v roce 2015. Chce-li si organizace, která už značku kvality získala, tuto značku udržet, má podle pravidel FECBOP povinnost podrobit se obnovujícímu auditu, a to ve chvíli, kdy končí období, na které jí byla značka na základě předchozího auditu udělena. Protože platnost značky kvality udělené Asociaci certifikátem vydaným v r. 2015 již vypršela, požádali jsme v loňském roce při setkání zástupců členských organizací FECBOP v Miláně o její obnovení.

Náš první audit v r. 2015 byl dvoudenní, tento obnovující trval 1 den. Na základě pověření prezidenta FECBOP pana Jacquese Hofmanse ho provedl pan Tomáš Šprlák. Za naši asociaci se ho účastnili předseda ABDg Aleš Jelínek, místopředsedové Jiří Král a Ivana Slavíková a  jedné z jeho částí také členka výkonného výboru Asociace Pavlína Zrůbková (Maříková).

Vlastnímu auditu předcházelo vyplnění desetistránkového dotazníku zaměřeného na sebehodnocení Asociace podle hodnotících kritérií stanovených FECBOP, tj. tzv. vnitřní preaudit evropské kvality bilance kompetencí. Vyplnění tohoto dotazníku pro nás nebylo úplně jednoduché ze dvou důvodů. Ten první je obsahový – hodnotící kritéria jsou stanovena pro bilanci kompetencí, která se od bilanční diagnostiky v některých svých obsahových parametrech liší. Druhý je organizační: dotazník není nastavený na činnost profesního sdružení, ale na činnost zaměstnavatelské organizace; tedy na stav, kdy odborníci realizující bilanci kompetencí jsou vedoucí nebo podřízení zaměstnanci jedné organizace, bilanci realizují v rámci svého hlavního pracovního poměru a všichni na jednom místě, v sídle této organizace. Přesto jsme všechny základní charakteristiky týkající se aktuálního stavu poskytování bilanční diagnostiky a požadované informace o činnosti Asociace do dotazníku uvedli, dotazník jsme spolu se smlouvou o auditu poslali auditorovi, uhradili jsme 500 EUR jako první polovinu z ceny auditu, a tak se mohl 23. října 2019 v Praze audit uskutečnit.

 

Pan auditor Tomáš Šprlák postupoval při hodnocení naší asociace podle stejných kritérií, jako byla ta v dotazníku a ověřoval, jak asociace tato kritéria plní.  Jako důkazy toho, že naše odpovědi v dotazníku odpovídají skutečnosti jsme mu poskytli:

  • dokumenty týkající se Asociace, např. Stanovy, Chartu kvality, Etický kodex, kritéria a standardy realizátora BDg, počet a kvalifikaci členů Asociace, zápisy z různých asociačních jednání aj.
  • formuláře a metody, dokumentující proces bilančně diagnostické práce s klientem; ten jsme napřed popsali písemně v dotazníku a následně, při vlastním auditu, jsme podrobně ústně specifikovali jak, kdy, proč a které materiály v rámci procesu BDg používáme (jednalo se např. o formuláře pro souhlas klienta, diagnostické a intervenční metody, sebehodnotící dotazníky pro klienty, struktury životopisu, podle kterých naši klienti životopis píší, závěrečné zprávy jak pro klienty, tak pro zadavatele BDg, hodnotící dotazníky po skončení BDg a další)
  • statistická data týkající se počtu klientů, kterých byla v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 poskytnuta BDg

a další materiály.

 

V rozhovorech s námi pak pan auditor zjišťoval například:

  • s jakými partnery spolupracujeme a jakou formou (zejm. jsme popisovali spolupráci s MPSV, činnost pracovní skupiny pro BDg při GŘ ÚP, organizaci vzdělávacích aktivit pro poradce úřadu práce, kteří vybírají klienty pro BDG a po jejím skončení realizují následné procesy)
  • jak je zajišťována multidisciplinarita poradenského procesu BDg – zde už narážíme na jeden ze zmíněných rozdílů mezi bilancí kompetencí a BDg (bilance kompetencí je realizována společně pedagogy, psychology a poradci dalších odborností, zatímco naše multidisiplninarita spočívá „pouze“ ve spolupráci a koordinaci činnosti psychologů poskytujících BDg s poradci realizujícími následné procesy)
  • jak se asociace podílí na výzkumu a vývoji (uváděli jsme účast asociace na činnosti Národního poradenského fóra, aktivní podíl na výuce studentů VŠ a vedení jejich diplomových prací, a také přípravu na členství Asociace v Unii psychologických asociací)

Pro lepší představu zde uvádíme příklad jednoho z dílčích kritérií, jejichž plnění má audit ověřit: toto dílčí kritérium je zaměřeno na zjištění, zda a pokud ano jak přispívá bilance kompetencí (tedy v našem případě BDg) k uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Informovali jsme pana auditora, že v bilančně diagnostickém procesu volně používáme Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací. Že ale vnitrostátní ustanovení o uznávání výsledků neformálního učení neumožňují, aby byly výsledky BDg při této validaci použity. To se pak samozřejmě objevilo i ve zprávě z auditu.

Kromě zmíněného představování dokumentů a rozhovoru s námi na řadu dalších témat, uskutečnil auditor i telefonické rozhovory se dvěma různými zástupci zadavatelů BDg –  jednou vedoucí pracovnicí z úřadu práce a jednou zástupkyní neziskové organizace, která byla zadavatelem BDg realizované jako součást projektu na podporu zaměstnávání žen imigrantek. A dále pak podrobné a poměrně dlouhé rozhovory se dvěma klientkami BDg. Při těchto rozhovorech zjišťoval především, jaký prospěch zadavatelům a klientům bilanční diagnostika přinesla, jak byli spokojeni s vlastním procesem a s jeho výstupy, zda a jak tyto výstupy využívají atd.

Pan auditor Tomáš Šprlák dokázal při auditu skloubit nutnou formálnost vyplývající z kritérií s přátelským a vstřícným přístupem. Velmi obsáhlý návrh auditní zprávy pak vytvořil a poslal nám k připomínkám za necelý týden po své návštěvě v Praze.

Jako závěr celého procesu auditu se uskutečnila skypová konference předsedy ABDg Aleše Jelínka s prezidentem FECBOP Jacquesem Hofmansem a auditorem Tomášem Šprlákem, na které byl schválen návrh auditní zprávy, na jejímž základě byl naší asociaci udělen certifikát kvality FECBOP, který najdete zde.

Certifikát kvality FECBOP (2015)

Intenzivní úsilí členů Rady ABDg přineslo své plody: Po několika měsících příprav přijel do České republiky ve dnech 2. až 3. června 2015 auditor FECBOP Serge Rochet za účelem realizace evropského auditu kvality služeb poskytovaných ABDg. Během těchto dvou dnů jednal se zástupci Rady a dalšími členy ABDg, zástupci MPSV, Úřadu práce a dalších zadavatelů bilanční diagnostiky, ale i s vybranými klienty služeb bilanční diagnostiky poskytovaných členy ABDg, důkladně prostudoval metodické materiály a organizační dokumenty ABDg, používané testy, statistické údaje o klientech, informační materiály, vybrané smlouvy se zadavateli, vybrané závěrečné zprávy z BDg atd. Účelem bylo zhodnotit, zda ABDg naplňuje náročná kritéria kladená na certifikované (tj. plnoprávné) členy FECBOP.

Na konci června obdržela Rada Zprávu z FECBOP auditu kvality, jejíž závěr zní: „Konstatujeme, že společnost Asociace bilanční diagnostiky poskytuje služby, které odpovídají jednotlivým indikátorům, kritériím a požadovaným úrovním kvality a může se ucházet o certifikát kvality „Bilance kompetencí – Evropské řízení kvality“. Celé znění zprávy najdete v rubrice RADA ASOCIACE.

Tuto zprávu předložil auditor také hodnotící komisi FECBOP, jejíž jednání proběhlo dne 7. července 2015 (prostřednictvím Skype se účastnili i zástupci Rady ABDg). Komise rozhodla udělit ABDg certifikát kvality.

Na základě evropského auditu kvality získala ABDg prestižní FECBOP evropský certifikát kvality.