Pro realizaci bilanční diagnostiky je nutno dodržovat níže uvedené závazné dokumenty, které jsou ke stažení:

 Instrukce náměstka Ministerstva práce a sociálních věcí pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek č. 11/2016 … ZDE

 Příloha instrukce č. 11/2016 – Metodika bilanční diagnostiky. Certifikovaná metodika MPSV č.j. 2015/66211-312 … ZDE

 Charta kvality bilanční diagnostiky … ZDE

 Etický kodex řádného člena Asociace bilanční diagnostiky … ZDE

 Etický kodex psychologické profese … ZDE

V případě zájmu o zaslání e-mailem prosím napište na abdg.predsedaseznam.cz (místo smajlíka vložte zavináč).

Řešení stížností a podnětů

Stížnosti na kvalitu bilanční diagnostiky jsou podávány realizátorovi bilanční diagnostiky, proti kterému stížnost směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost v souladu s právními předpisy. Nesouhlasí-li osoba, která stížnost podala (dále stěžovatel) s vyřízením své stížnosti realizátorem, může podat stížnost zadavateli bilanční diagnostiky. Zároveň uvede důvody svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti realizátorem.

Realizátor bilanční diagnostiky vyřídí stížnost nejdéle do 2 měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, doporučuje se realizátorovi, aby stěžovateli navrhl ústní projednání jeho stížnosti. O podání stížností a způsobu jejich vyřízení si vede realizátor evidenci. Při řešení stížnosti zadavatelem bilanční diagnostiky poskytuje realizátor zadavateli na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost.

S podněty týkajícími se kvality bilanční diagnostiky je možné se obracet na Radu Asociace bilanční diagnostiky, z.s., a to písemně na doručovací adresu této Asociace, nebo elektronickou poštou na kontaktní e-mail (uvedený na webu Asociace https://www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz/). Podněty chápe Asociace jako jeden ze zdrojů rozvoje a zlepšování kvality bilanční diagnostiky.