BIP je orientován na diagnostiku schopností, které jsou rozhodující pro úspěch v zaměstnání. Je určen pro práci psychologů a kariérových poradců. Podmínkou pro jeho používání je buď absolvování oboru psychologie akreditovaného podle VŠ zákona, nebo – pro odborníky jiných profesí – absolvování akreditačního kurzu. Českou verzi dotazníku vydalo Testcentrum-Hogrefe, které ji nabízí ve verzi tužka-papír nebo v počítačové verzi pro Hogrefe TestSystem (HTS).

Citováno z webu Testcentra Hogrefe:
„Metody zařazené v této kategorii jsou určeny absolventům bakalářského a magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie. Používat je mohou také absolventi akreditovaného studijního oboru pedagogika, andragogika, personalistika a dalších příbuzných oborů po zaškolení pro jejich administraci, vyhodnocení a interpretaci. Zaškolení je možné dosáhnout absolvováním školicího a výcvikového kurzu, který nabízíme (podrobnosti na stránkách příslušné metody), anebo obdobným kurzem, pořádaným jinou vzdělávací institucí. Ve výjimečných případech lze zaškolení prokázat t ak&eacut e; prohlášením, ve kterém bude uvedena jiná forma zaškolení a toto prohlášení bude potvrzeno školitelem (týká se např. využívání některé metody pod supervizí některého specialisty v oboru, kdy získané dovednosti v práci s metodou mohou převyšovat obsah a rozsah standardního školení).“

Lektor: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D (autorka české verze BIP)

Počet hodin: 5

Přihláška: … ZDE

Kapacita kurzu je omezená. Pokud se přihlásíte po naplnění kapacity, bude kurz vypsán v nejbližším možném termínu lektorky.

Charakteristika:

BIP zjišťuje celkem 14 dimenzí osobnosti, které jsou přiřazeny ke 4 různým oblastem profesních předpokladů. Těmito oblastmi jsou: Profesní orientace (dimenze – motivace k výkonu, motivace k utváření, motivace k vedení); Pracovní chování (dimenze – svědomitost,  flexibilita, rozhodnost); Sociální kompetence (dimenze – senzitivita, schopnost kontaktů, sociabilita, orientace na tým, schopnost prosadit se); Psychická konstituce (dimenze – emocionální stabilita, odolnost vůči zátěži, sebevědomí). Kromě dimenzí uvedených v závorkách lze vypočítat také některé doplňkové indexy, které mohou poskytnout další informace např. pro účely následného pohovoru. Celkem obsahuje dotazník 210 položek.  Výzkumy validity ukázaly, že škály BIP mají významný vztah k výši příjmu, postavení v zaměstnání, vlastnímu hodnocení úspěšnosti v zaměstnání a spokojenosti s vykonávanou činností.

Charakteristika dotazníku BIP byla převzata z webových stránek http://www.testcentrum.com a příslušně zkrácena.

Kurzovné:

  • členové ABDg    1000,- Kč
  • nečlenové ABDg 1500,- Kč

Úhrada kurzovného hotově na místě.